youCodia Academy

youCodia Academy

                       友程果學院是青年全球網絡的計劃。計劃讓青年人有機會接受電腦編程職業培訓和綜合素質發展的指導。友程果學院致力對青年人的就業能力產生積極影響。合格的畢業生將被安排在IT公司從事全職或自由職業 (freelance jobs)。

youCodia%2520Logo_edited_edited.png

目標